معاونت بررسی و تحلیل بسیج اساتید کشور برای کمک به بسط گفتمانی بیانیه گام دوم و فراهم کردن چارچوب فهم، روش شناسی تفسیر متن به متن را پیشنهاد می کند؛ و معتقد است بهترین شیوه برای تبیین درست آن، مراجعه به متن اصلی و تفسیر متن به متن باشد و در این راستا به همت معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج اساتید کشور منشوری تحت عنوان «روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه گام دوم» تدوین و به سرانجام رسیده است.

 

نسخه الکترونیکی این منشور جهت بهره برداری از اینجا در دسترس است