07 آذر 1399 ساعت 21:16
سند ۲۰۳۰ در پی دگرگون‌سازی و هماهنگ‌سازی جهان برای توسعه پایدار و دارای اهداف هفده‌گانه و د‌‌ه‌ها اهداف فرعی بر اساس فلسفه و نگاه اومانیستی و لیبرالیسم است و جهان توحیدی در آن جایگاهی ندارد.

بالای صفحه