اطلاعيه‌ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره‌ جنگ‌ و تزلزل‌ رژيم‌ عراق‌
در تاريخ 30/01/1364
بسم الله الرحمن الرحيم‏
«اذن‌ للذين‌ يقاتلون‌ بانهم‌ ظلموا و ان‌ الله علي‌ نصرهم‌ لقدير»

ملت‌ مسلمان‌ و شهيد پرور ايران‌، در اين‌ ايّام‌ كه‌ با عنايات‌ خداوند متعال‌ ومقاومت‌ شما ملت‌ شريف‌ و پايمردي‌ جوانان‌ رزمنده‌ اسلام‌، مي‌رود كه‌ پايه‌هاي‌ لرزان‌ كاخ‌ جنايت‌كاران‌ بغداد، هر چه‌ سريعتر فرو ريزد و مسلمانان‌ عراق‌ همپاي‌ برادران‌ و خواهران‌ ايراني‌ خود، در آستانه‌ آزادي‌ از چنگال‌ اين‌ خونخواران‌ و زندگي‌ در سايه‌ احكام‌ اسلام‌ عزيز، و بر پا كردن‌ حكومت‌ اسلامي‌ در عراق‌ قرار گيرند.

امپرياليزم‌ جهانخوار خطر را به‌ طور شديد و جدي‌ احساس‌ نموده‌ براي‌ جلوگيري‌ از آن‌ به‌ هر حيله‌اي‌ دست‌ مي‌زند، كه‌ از جملة‌ آنها آواي‌ دلسوزي‌ براي‌ اسلام‌ و اينكه‌ جنگ‌ با عراق‌ بر خلاف‌ احكام‌ اسلام‌ است‌ مي‌باشد، از اين‌ رو جامعة‌ مدرسين‌ حوزة‌ علميه‌ قم‌ بر خود لازم‌ دانست‌، مطالب‌ زير را به‌ عرض‌ شما ملت‌ غيور و شجاع‌ برساند.

اولاً همگان‌ مي‌دانند، و حتي‌ براي‌ حاميان‌ صدام‌ روشن‌ است‌، و سادات‌ معدوم‌ نيز بر آن‌ اعتراف‌ داشت‌، كه‌ شروع‌ كنندة‌ جنگ‌، عراق‌ بود و در آن‌ زمان‌ كه‌ نيروهاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ عللي‌ از انسجام‌ لازم‌ برخوردار نبودند تجاوز در حدي‌ گسترده‌ شد كه‌ قسمتهاي‌ وسيعي‌ از چند استان‌ ايران‌ به‌ اشغال‌ صداميان‌ متجاوز در آمد و چه‌ جنايات‌ و ويرانيها كه‌ به‌ وقوع‌ نپيوست‌. در آن‌ زمان‌ كسي‌ صحبت‌ از صلح‌ و رفع‌ تجاوز نمي‌كرد و تنها موقعي‌ كه‌ با برطرف‌ كردن‌ ناخالصيها سپاه‌ اسلام‌ انسجام‌ لازم‌ را يافت‌ و به‌ تدريج‌ اشغالگر را با خواري‌ از قسمت‌ اعظم‌ مواضع‌ اشغالي‌ بيرون‌ راند و با ادامة‌ شرارت‌ و موشك‌ اندازي‌ از داخل‌ عراق‌ ـ متجاوز را با ايثار فراوان‌ تا داخل‌ عراق‌ تعقيب‌ كرد نغمة‌ صلح‌ خواهي‌ از گوشه‌ و كنار سازشد

ثانياً همانگونه‌ كه‌ مرجع‌ عاليقدر حضرت‌ امام‌ مدظله‌ در بيانات‌ خويش‌ اشاره‌ فرمودند از نظر وظيفة‌ شرعي‌ در هر گوشه‌ از جهان‌ كه‌ مردم‌ مسلمان‌ تحت‌ سلطة‌ حكامي‌ قرار گيرند كه‌ پايبند اسلام‌ نبوده‌ و كمر به‌ هدم‌ احكام‌ دين‌ بسته‌ باشند وظيفة‌ همة‌ مسلمين‌ است‌ كه‌ از آنان‌ به‌ هر نحو ممكن‌ دفاع‌ كنند. تا دست‌ چنين‌ حكامي‌ را از آنان‌ كوتاه‌ و كشور را به‌ دست‌ خود مسلمانان‌ بسپارند و در اين‌ زمان‌ حكام‌ بغداد كه‌ به‌ هيچ‌ حكمي‌ از احكام‌ اسلام‌ اعتقاد ندارند و با كشتار فجيع‌ علماء اسلام‌ و ذراري‌ رسول‌ الله(ص‌) دشمني‌ قطعي‌ خود را با اسلام‌ اعلام‌ مي‌دارند، دفاع‌ از حريم‌ اسلام‌ وظيفة‌ همة‌ مسلمين‌ است‌ كه‌ با تمام‌ توان‌ در برابر آنها قيام‌ كرده‌ تا قطع‌ يد كامل‌ آنان‌ از سرزمين‌ مقدس‌ اسلامي‌ عراق‌ به‌ دفاع‌ خود ادامه‌ دهند و قهراً صلح‌ با چنين‌ حكام‌ مخالف‌ اسلام‌، صحه‌ نهادن‌ بر اعمال‌ ضد اسلامي‌ آنان‌ كمك‌ به‌ هدم‌ اسلام‌ و گناهي‌ نابخشودني‌ است‌.

«و لا دفع‌ الله الناس‌ بعضهم‌ ببعض‌ لهدمت‌ صوامع‌ و بيع‌ و صلوات‌ و مساجد الخ‌ ...»

مردم‌ مقاوم‌ ما و جوانان‌ دلير عزيز به‌ خوبي‌ آگاهند كه‌ تزلزل‌ و ضعف‌ روز افزون‌ دستگاه‌ حاكمة‌ عراق‌ كه‌ از كمكهاي‌ نظامي‌ و مادي‌ ابرقدرتهاي‌ جنايتكار هم‌ نتوانست‌ طرفي‌ ببندد، اكنون‌ اربابان‌ او را به‌ اين‌ سمت‌ كشانده‌ كه‌ ادامة‌ جنگ‌ را بر خلاف‌ اسلام‌ بشمارند در صورتي‌ كه‌ همانگونه‌ كه‌ گفته‌ شد دفاع‌ از اسلام‌ و قطع‌ يد اين‌ جنايتكاران‌ ضد اسلام‌ بر همة‌ مسلمانان‌ واجب‌ است‌، و اقدام‌ به‌ دفاع‌ حتي‌ نياز به‌ اذن‌ حاكم‌ شرع‌ و ولي‌ امر هم‌ ندارد.

در اين‌ رابطه‌ چه‌ بسا جان‌ ومال‌ بعضي‌ از مسلمانان‌ ساكن‌ عراق‌ نيز كه‌ بعثيان‌ در پشت‌ سر آنان‌ موضع‌ گرفته‌ و سپر خود قرار داده‌اند به‌ مخاطره‌ مي‌افتد كه‌ (در عين‌ تأسف‌ و تألم‌) وجوب‌ دفاع‌ را ساقط‌ نمي‌كند همانگونه‌ كه‌ فقهاء عظام‌ اين‌ مسأله‌ را تحت‌ عنوان‌ «تترس‌» بيان‌ فرموده‌اند.

و چه‌ بسا مضحك‌ است‌ كه‌ رسانه‌هاي‌ امپرياليستي‌ مي‌خواهند با جعل‌ و تزويز، اكاذيبي‌ را به‌ بعضي‌ از علماء اسلام‌ نسبت‌ دهند به‌ اين‌ خيال‌ كه‌ شايد اذهان‌ مردم‌ را مشوب‌ نمايند.

به‌ راستي‌ آنگاه‌ كه‌ صدام‌ نداي‌ فاتحيت‌ قادسيه‌ سر مي‌داد و بخش‌ عظيمي‌ از كشور اسلامي‌ ايران‌ را در اشغال‌ نظامي‌ داشت‌ اين‌ دل‌ سوزان‌ دروغين‌ و جنايتكاران‌ منافق‌ كجا بودند كه‌ حالا كه‌ جوانان‌ جان‌ بر كف‌ ما مي‌روند تا آخرين‌ ضربه‌ را بر پيكر رو به‌ زوال‌ حكام‌ بغداد وارد آورند دلسوز اسلام‌ شده‌اند.

اينها بايد بدانند كه‌ مسلمانان‌ ايران‌ و مبارزان‌ عراق‌ راه‌ خود را يافته‌ و وظيفة‌ شرعي‌ خويش‌ را تشخيص‌ داده‌اند و به‌ خواست‌ خداوند متعال‌ و در پرتو عنايات‌ ولي‌ الله اعظم‌ به‌ دفاع‌ واجب‌ و مشروع‌ خويش‌ ادامه‌ داده‌ و كشور اسلامي‌ عراق‌ را از سلطة‌ كفار بعثي‌ نجات‌ خواهند داد. «ان‌ موعد هم‌ الصبح‌ اليس‌ الصبح‌ بقريب‌.»

 جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌
28 رجب‌ المرجب‌ 1405