آیت‌الله عبداللهي ضمن محکوم کردن جنايت تروريستي در مسجد شيعيان قندوز افغانستان گفت: همه انسان‌هاي آزاده و ملت‌هاي جهان بايد جنايات تروريستي را محکوم کنند. وي با بيان اينکه قدرت‌های جهاني براي دستيابي به اهداف استعماري سياسي و فرهنگي اين گونه عمليات‌های تروريستي عليه بشريت و مسلمانان را حلال و منطقي می‌دانند، گفت: استکبار جهاني و آمريکا تنها به اهداف مادي و جنايتکارانه خود فکر می‌کنند و نسبت به اعمال و انجام اين گونه کشتارها و جنايت‌ها عليه مردم مظلوم و مسلمان ابايي ندارند.  عضو جامعه مدرسين بر ضرورت اتحاد و همبستگي ملت‌ها و جوامع اسلامي در برابر ظلم‌های استکبار جهاني تأکيد کرد و گفت: جوامع اسلامي نبايد تنها به لفظ و شعار ظاهري در وحدت امت اسلامي اکتفا کنند، بلکه بايد يکپارچگي و همدلي ميان گروه‌ها و جبهه‌های مقاومت در جهت مقاومت و ايستادگي مقابل جنايتکاران جهان گسترش يابد.