طبقه بندی محتوایی بیانیه گام دوم انقلاب نام اثری است که در آن تلاش شده در چهار بخش و در قالب پنج سرفصل کلی متن بیانیه گام دوم به تفکیک موضوع اصلی و کتاب شناسی، طبقه بندی و در اختیار عموم قرار گیرد.

عنوان بخش ها و سرفصل های کلی این اثر که در کانال بیانیه گام دوم منتشر شده عبارتند از:


بخش اول:ماهیت و اصول حرکت انقلاب اسلامی
***مقیاس آرمانها و شعارهای انقلاب اسلامی
***اصول حاکم بر حرکت انقلاب اسلامی به مثابه یک پدیده ی زنده

بخش دوم: روایت گذشته ی انقلاب اسلامی
***خوانش تجربه ی تاریخ انقلاب اسلامی، امکان دهنده ی حرکت به سمت آینده

بخش سوم: وضعیت و ظرفیتهای کنونی انقلاب اسلامی
***وضعیت کنونی، روند آتی و ظرفیتهای انسانی و طبیعی حرکت به سمت آینده

بخش چهارم: مسائل آینده ی انقلاب اسلامی
***یک کلان مساله و هفت مساله ی اساسی گام دوم انقلاب اسلامی

فایل این اثر را می توانید از اینجا دریافت کنید